Formy świadczenia pomocy jurystycznej

Forma świadczenia pomocy jurystycznej uzależniona jest zawsze od potrzeb naszego Mandanta i dostosowana w elastyczny sposób do jego wymagań.

Kancelaria świadczy na rzecz Mandantów pomoc w następujących formach prawnych:

1.Umowa na wykonanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych, jednorazowych czynności, polegających np. na:

 • udzielaniu pomocy i opinii prawnej, uwzględniających najświeższy stan prawny, krytyczne poglądy doktryny jurystycznej oraz najnowsze orzecznictwo sądowe,
 • opracowywaniu na profesjonalnym poziomie pism procesowych i urzędowych (pozwów, apelacji, kasacji, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń, odwołań, skarg, wniosków, doniesień o popełnieniu przestępstwa, prywatnoskargowych aktów oskarżenia, pism interwencyjnych, wystąpień, petycji etc.),
 • przygotowaniu kontraktu, umowy, statutu, regulaminu wewnętrznego etc.,
 • przeprowadzaniu analizy sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego.

2.Umowa stałego zlecenia obejmująca w szczególności:

 • analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Mandanta, gdy zrodzi się taka potrzeba, np.:

 • zbadanie możliwości uzyskania przez Mandanta kredytu na realizację konkretnej inwestycji, bądź też środków pomocowych z Unii Europejskiej,

 • uczestnictwo w kontroli przeprowadzanej w przedsiębiorstwie Mandanta przez organy skarbowe, inspekcję pracy etc.

 • utrzymywanie przez Kancelarię stałych i usystematyzowanych kontaktów z Mandantem oraz analizowanie jego problemów i podejmowanie działań wynikających w ramach bieżącej obsługi. Działania takie zmierzają m.in.:

 • do wykrycia potencjalnych zagrożeń,

 • wprowadzeniu działań prewencyjnych uniemożliwiających zrealizowanie się negatywnych scenariuszów,

 • wdrażanie mechanizmów optymalizujących zyski Mandanta i redukujących jego koszty.

Od strony technicznej, świadczona przez nas pomoc przyjmuje poniższe formy:

 1. Osobiste konsultacje podczas spotkania w naszej Kancelarii, w siedzibie Mandanta lub w innym ustalonym miejscu.

 2. Konsultacje telefoniczne lub przeprowadzone za pomocą internetowych komunikatorów: gg, tlen, skype.

 3. Video-konferencje z użyciem kamery umożliwiającej widzenie uczestników rozmowy.

 4. Konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail). Zobacz również Internetowa Kancelaria.

[powrót]