Zasady funkcjonowania Kancelarii

Biuro Prawne IURIS CONSULTUS zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej, oferując kompleksowe doradztwo w zakresie zagadnień ze wszelkich dziedzin prawa.

Kancelaria świadcząc pomoc prawną kieruje się zawsze przepisami PRAWA. Działamy lege artis, nie omijamy prawa, umiemy je właściwie zinterpretować.

Naszymi dewizami są:

Odpowiedzialność

Profesjonalizm

Uczciwość

 

Odpowiedzialność  [do góry]

Sukces naszych Mandantów jest naszym celem, dla osiągnięcia którego stawiamy do dyspozycji nasza kreatywność i kompetencje. Przyjmując zlecenia od naszych Mandantów, poczuwamy się do odpowiedzialności za ich losy. Rozpoczęte zadania doprowadzamy do końca, nie opuszczamy „statku”, nawet wtedy, kiedy zaczyna się napełniać wodą, tylko próbujemy go ratować. Jesteśmy z naszymi Mandatami w czasie ich prosperity i w okresie recesji.

Za sprawą indywidualnej odpowiedzialności, którą ponosi każdy ze współpracowników naszej Kancelarii, zapewniamy kontynuację procesu stałej obsługi Mandanta na wysokim poziomie.

Profesjonalizm  [do góry]

Powierzone nam zlecenia wykonujemy zawsze z najwyższą zawodową starannością, kierując się interesem Mandanta, przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi jurystyczne zarówno dla Mandantów instytucjonalnych, jak i dla osób fizycznych, koncentrując się przede wszystkim na polskim prawie gospodarczym, handlowym, cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa egzekucyjnego i spadkowego), bankowym, nieruchomości, inwestycji, wymiany zagranicznej oraz na prawie niemieckim i europejskim.

Dysponujemy bogatą w literaturę prawniczą biblioteką, bazą danych zawierającą wszystkie obowiązujące akty normatywne, oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych. Posiadamy bazę aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Naszym podstawowym zadaniem jest skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych naszych Mandantów poprzez każdorazowe dostosowywanie się do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Nie ma u nas spraw szablonowych, gotowych wzorów na rozwiązanie problemów. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia do niej.

Dbamy, aby nasi Mandanci byli zawsze doskonale zorientowani w przepisach. Zapewniamy to poprzez:

  • Regularne przekazywanie im informacji prawnych – każdy z naszych Mandantów jest na bieżąco informowany o najistotniejszych zmianach w obowiązujących przepisach w formie pisemnych opracowań. W sposób przejrzysty i czytelny sporządzamy aktualizację przepisów najważniejszych dla podmiotów, pracodawców i podatników. Mandanci mogą w ten sposób zapoznać się ze zmianami w przepisach, bez konieczności przeglądania stosów gazet i dzienników ustaw. Dokonywany przez nas wybór tematów uwzględnia przede wszystkim sprawy, których znajomość może, naszym zdaniem, przyczynić się do zapobieżenia wielu problemom w przyszłości, z którymi Mandanci mogliby się borykać.
  • Organizujemy dla Mandantów konsultacje w formie szkoleń dla osób zarządzających i właścicieli z zakresu prawa niezbędnego do prowadzenia ich przedsiębiorstwa.
  • Dokonujemy monitoring prawnego dla firm, które rozpoczynają z nami współpracę, tj. przeglądu i analizy umów, porozumień, kontraktów zawartych przez Mandanta ze swoimi kooperantami.

Prowadząc sprawy naszych Mandantów wykorzystujemy w pierwszym rzędzie własną wiedzę i doświadczenie W sprawach trudnych i skomplikowanych lub wymagających wiadomości specjalnych konsultujemy się ze specjalistami w określonej dziedzinie prawa. Obsługa wykonywana jest przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi kancelariami prawnymi, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Zasadą prowadzonej przez nas obsługi prawnej jest daleko posunięta specjalizacja. Uważamy bowiem, że współczesne prawo nie pozwala na to, by każdy prawnik mógł być omnibusem we wszystkich gałęziach prawa. Jeżeli zachodzi takowa potrzeba, dla kompleksowego rozwiązania wielopłaszczyznowych problemów naszych Mandantów, tworzymy zespół specjalistów z różnych dyscyplin (bankowców, brokerów ubezpieczeniowych, notariuszy, biegłych sądowych). Wspólnie rozwijamy dla nich indywidualne rozwiązania, zorientowane na optymalizację zamierzonych efektów.

Nasze działania na rzecz Mandantów nie ograniczają się jedynie do rozwiązań formalnoprawnych. Pomagamy im w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich rozwiązań prawnych. Opracowujemy kompleksowe strategie dla biznesu, przyczyniając się w ten sposób w wymiernym stopniu do osiągnięcia sukcesu przez naszych Mandantów.

Uczciwość  [do góry]

Celem Kancelarii jest świadczenie usług jurystycznych przy równoczesnym budowaniu życzliwych kontaktów z Mandantami, opartych na zrozumieniu jego potrzeb i wzajemnym zaufaniu. Nie traktujemy naszych Mandantów jedynie jako źródła dochodu, lecz jako ludzi, z którymi wspólnie pracując, tworzymy dobro dla Naszego Państwa i Narodu.

W świecie, w którym cwaniactwo urasta do rangi umiejętności, niestrudzenie staramy się kultywować uczciwość, która jest dla nas źrenicą naszego honoru.

Lojalność wobec naszych Mandantów jest dla nas czymś zupełnie oczywistym, co sprawia, że nasze relacje z Mandatami są bardzo osobistej natury i przebiegają w atmosferze wzajemnego zaufania. Wypadkowa naszej uczciwości i lojalności wobec Mandanta powoduje, że nasz obiektywizm zawsze będzie przeważał nad życzeniami Mandanta. Z tego powodu ocena sytuacji prawnej pozbawiona będzie emocji i kalkulacji, a przede wszystkim nie będzie dokonana pod te życzenia, lecz oparta zostanie o rzeczową analizę stanu faktycznego i prawnego. Mandant zawsze dowie się prawdy. Błoga nieświadomość poprawia samopoczucie, ale nie zmienia istniejącego status quo, a tym samym może być powodem poważnych problemów. Nie zauważony lub zignorowany problem, staje się najczęściej przyczyną jeszcze poważniejszych kłopotów. Mówimy prawdę, sugerujemy rozwiązania, ale to Mandant decyduje jaki modus operandi w sprawie zostanie przyjęty.

Uczciwość, to m.in. zachowanie w tajemnicy informacji o przedsiębiorstwie Mandanta i strategii jego działania, w jakich posiadanie weszło się w trakcie prowadzenia ich spraw.

Zachowanie pełnej dyskrecji jest inną zasadą, którą kierujemy się w naszej pracy. Dane naszych Mandantów są chronione z największą starannością. Nigdy nie są publicznie udostępniane. Z tego też względu informacji na temat referencji, możemy udzielić na indywidualną prośbę, po konsultacjach z naszymi Mandantami i wyrażeniem przez nich zgody na to.

[powrót]